do ks. Luki - obrońcy swojego prezesa
xiazeluka napisał:

> Towarzyszu, wytłumaczcie mi w przystępny sposób:
> Co i dlaczego jest mi winny prezes firmy, w której pracuję?

Jest Ci winny godne wynagrodzenie za wykonaną pracę , opłacenie ZUS-u , 26-
dniowy płatny urlop wypoczynkowy itp.

· 

Gość portalu: V.C. napisał(a):

> Jest Ci winny godne wynagrodzenie za wykonaną pracę , opłacenie ZUS-u , 26-
> dniowy płatny urlop wypoczynkowy itp.

Z opłacania złodziejskiego haraczu na Zakład Upadłości Starczej chętnie bym go
zwolnił. Resztę jest mi winny zgodnie z kontraktem o pracę, podobnie jak
hydraulik jest zobowiązany zrealizować podjętego się przez siebie zadania
zgodnie ze stosowną umową.
Z jakiegoś jednak tajemniczego powodu przyczepiłeś się jak jadowity
komunistyczny rzep tylko do bogaczy, a nie hydraulików.

xiazeluka napisał:

> Gość portalu: V.C. napisał(a):
>
> > Jest Ci winny godne wynagrodzenie za wykonaną pracę , opłacenie ZUS-u ,
> 26-
> > dniowy płatny urlop wypoczynkowy itp.
>
> Z opłacania złodziejskiego haraczu na Zakład Upadłości Starczej chętnie bym
go
> zwolnił. Resztę jest mi winny zgodnie z kontraktem o pracę, podobnie jak
> hydraulik jest zobowiązany zrealizować podjętego się przez siebie zadania
> zgodnie ze stosowną umową.
> Z jakiegoś jednak tajemniczego powodu przyczepiłeś się jak jadowity
> komunistyczny rzep tylko do bogaczy, a nie hydraulików.

Nie należysz do grupy , którym bogaci ( oprócz płacenia podatków na rzecz
wszystkich ) są coś winni .

Czy sam uważasz się za bogatego ?

Jest na ten temat przepis w "Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki".
Znalazłam to w internecie, ale nie wiem, czy to napewno aktualne? (może jakiś
prawnić będzie kompetentniejszy).
wklejam adres i skopiowany stosowny fragment:

www.psrp.org.pl/zalaczniki/ust_o_tyt_nauk.htm
Dz.U.03.65.595
USTAWA
z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki
(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

Rozdział 2
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki

Art. 23. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem
naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje,
na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze
dwudziestu ośmiu dni roboczych, w rozumieniu art. 154 § 2 Kodeksu pracy, na
przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz
zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub
kolokwium habilitacyjnego. 2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy,
o których mowa w ust. 1, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za
urlop wypoczynkowy.

· 

Przetrenowałam na sobie w maju. W przepisie nie ma mowy, by pracodawca musiał
kierować na studia, by taki urlop przysługiwał. Przysługuje zatem 28 dni, w
terminie uzgodnionym z pracodawcą oraz wolne na obronę. Problem jeden, ale za
to praktyczny - trzeba uzgodnić z pracodawcą termin. A to już może być trudność.
Wynika to z ustawy o stopniach i tytule naukowym, która w art. 23
stanowi:
Art. 23. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem
naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje,
na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze
dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego
pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub
kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony
rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.
2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1,
przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

nie mają racji z tą 13-tką
Ja również pracuje w budżetówce w wydz. finansowym w jednym pokoju z osobą,
która nalicza 13-tkę. Podstawowym warunkiem wypłaty 13-tki jest przepracowanie
u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W tym przypadku nabywa prawo do
pełnej wysokości (z wyjątkami)..i tutaj liczy się angaż. Jeżeli byłaś na
zwolnieniu albo miałaś urlop macierzyński to nie otrzymasz 13-tki w pełnej
wysokości. A wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia wynosi 8,5 % sumy
wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciagu roku 2004. Liczone
jest tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Twoja 13-tka powinna
być tylko pomniejszona o wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy...jak masz
taką mozliwość to w Wydz. Fin. na pewno prenumeruja czasopismo "Rachunkowosć
budżetową" zajrzyj do numeru 2 z 2005 roku...tam znajdziesz obszerny artykuł na
ten temat wraz z podstawą prawną..
pozdr.
Monika

Nie jestem zdziwiony skrajną oceną prostych z pozoru faktów. Spodziewam się, że
wątek ma tendencję rozwojową.

1. Ustalmy co porywnywać. Moim zdaniem pracownika interesuje kwota którą
otrzymuje w gotówce, pracodawca musi liczyć wszystkie koszty pracy.
2. Wynik jest uzależniony od wysokości zarobków (stawka podatkowa +
ograniczenie składki ZUS po przekroczeniu 2-średnich płac)
3. Oto niedokończona lista kosztów związanych z pracą:
* wynagrodzenie brutto
* ubezpieczenie emerytalne 9,76%
* ubezpieczenie rentowe 6,5%
* ubezpieczenie wypadkowe 1,62%
* Fundusz Pracy 2,45%
* Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,08% już podwyżka na 0,15%
* Urlop wypoczynkowy
* Fundusz socjalny
* Chorobowe (do 30 dni w roku)
* Opieka nad dzieckiem 2 dni w roku
* Koszty badań lekarskich
* Koszty szkoleń BHP
* Koszt prowadzenia dokumentacji co najmniej 10 zł miesięcznie ...
4. Płaca minimalna 760 zł. Pracownik otrzymuje na rękę 561,90 zł
5. Narzuty płacone przez pracodawcę:
ubezpieczenie emerytalne 9,76%
ubezpieczenie rentowe 6,5%
ubezpieczenie wypadkowe 1,62%
Fundusz Pracy 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,08%
RAZEM 20,41% 760zł X 20,41% = 155,10 zł

Koszt pracodawcy (tylko bezpośredni) 760 zł + 155,10 zł = 915,10 zł
Z tej kwoty pracownik otrzymuje 561,90 zł czyli 61,14%, a państwo z ZUS-em
38,86%. I to jest najlepszy dla pracownika wynik. Przy wyższych zarobkach
udział państwa rośnie.

Zastosowanie ma poniższy przepis:

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1)

Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z
zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania
zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1,
oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od
pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni
roboczych w roku kalendarzowym.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od
pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Twoją odprawę pieniężną oblicza się według zasad dotyczących ekwiwalentu za nie
wykorzystany urlop wypoczynkowy. Najpierw trzeba więc ustalić przeciętne
miesięczne wynagrodzenie, sumując jego stałe składniki w tym wypadku
wynagrodzenie zasadnicze i zmienne - prowizja od wyników. Stałe stawki płacy
bierze się pod uwagę z miesiąca nabycia prawa do odprawy, a zmienne (prowizja
od wyników) - z przeciętnej wysokości trzech poprzednich miesięcy.

Jeżeli nie masz szans na zatrudnienie, to raczej powinnaś ostudzić swoje
zamiary względem korzystania z zasiłku macierzyńskiego, nie mówiąc już o
wychowawczym.

Zasiłek macierzyński bowiem przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpiecznia chorobowego urodziła dziecko. Tytuł ubezpieczenia chorobowego
należy rozumieć jako zatrudnienie lub inną działalność, której podjęcie wiąże
się z ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym lub na zasadach dobrowolności).
Tak stanwią przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach
pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60 poz. 636).

To oznacza, że aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, powinnaś:
1) albo pracować na podstawie umowy o pracę
2) albo wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia (ale tu jest warunek, że
wynagrodzenie z tej umowy nie może być niższe niż 800 zł brutto)
3) albo prowadzić działalność gospodarczą.

Prawo do zasiłku wychowawczego jest natomiast ściśle związane z urlopem
wychowawczym. Urlop wychowawczy natomiast jest uprawnieniem wyłącznie
pracowniczym (analogicznie jak urlop wypoczynkowy). Oznacza to, że przysługuje
on tylko tym, którzy pozostają w stosunku pracy.

Pozdrawiam.
Paulina

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, tj. w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997r. w
sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. Nr 2
poz. 14 z późn. zm.).

Do jego obliczenia bierze się wynagrodzenie stałe z miesiąca, w którym powstaje
prawo do ekwiwalentu (tutaj - prawo do odprawy), natomiast zmienne składniki
wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia
miesięczna) uśrednia się z ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku choroby pracownika, obejmującej pełny miesiąc kalendarzowy lub
pełne miesiące kalendarzowe, przy obliczaniu ekwiwalentu należy cofnąć się do
miesięcy, które pracownik przepracował i za które otrzymał wynagrodzenie za
pracę.

W przypadku wystąpienia składników zmiennych wynagrodzenia, które są
przyznawane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia kwartalna), uwzględnia
się je w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do
ekwiwalentu.

Paulina

urlop wypoczynkowy-ważne pytanie
Witam!
Pytanie kieruję do osó, które znaja się na prawie pracy. Mój mąż rozpoczął
pracę w marcu 2003 roku, ale pracodawca był sprytny i zatrudnił go tylko na
umowę zlecenie, chociaż pracował za miesięczne wynagrodzenie, tak jakby miał
umowę na czas określony. Taką właśnie umowę (na czas określony) mąż dostał w
sierpniu 2003 roku. I mam pytanie co do urlopu. Czy należy mu się jakiś urlop
za rok 2003? Jeśli tak to ile? Bo dostał tylko 3 dni. Dodam że jest to jego
pierwsza praca po studiach. Okres studiów chyba liczy się do stażu pracy,
prawda? Liczę na waszą pomoc bo czytam ten kodeks i niewiele z niego rozumiem.
pozdrawiam

wychowawczy po macierzyńskim-jak liczyć wysokość
może poradzi mi ktoś kto się zna na kodeksie trochę lepiej niż moja kadrowa...
własnie skończył mi się urlop macierzyński i chciałabym wykorzystać zaległy
urlop wypoczynkowy;
problem polega na tym, ze mam umowe prowizyjna; o ile macierzyński
wywalczyłam i miałam płacone dokładnie średnia z 12 ostatnich miesięcy
(podstawa+prowizja+nadgodziny+wynagrodzenie za urlopy+wynagrodzenie za
chorobę) to teraz mam problem, bo chca mi zapłacić sama podstawe-bo licza za
ostatnie 3 mies. a ze byłam na macierzyńskim (czyli na chorobie) no to całym
moim wynagrodzeniem było wynagrodzenie za chorobe-i tu przy wyliczaniu
wysokości nie wzięli tego pod uwagę, nie było mnie w pracy-nie liczą;
i pewnie tak jest w kodeksie-a czy na pewno powinni liczyć z 3 mies. a nie z
12 (pensja bardzo wahająca)?

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy!

Od 01.07.2004 dostałam podwyżkę, a przed tym terminem byłam na zwolnieniu,
które się ciągnęło przez całą ciążę z krótkimi przerwami. Zasiłek chorobowy
dostawałam w wysokości sprzed podwyżki (śr. z ostatnich 6 miesięcy przed
L4).Myślałam, że urlop macierzyński będę mieć płacony tak jak się wylicza
urlop wypoczynkowy. No i trochę się zdziwiłam, kiedy dostałam $$$ z ZUS-u w
wysokości jak dotychczas.
Czy za urlop wypoczynkowy, który mam zamiar wziąć po urlopie macierzyńskim,
też tak będę mieć płacone, czy - tak jak bym pracowała - wynagrodzenie po
podwyżce.
Z góry dziękuję za poświęcony mi czas
pozdrawiam
Lidka

Jeśli masz przepracowane u danego pracodawcy więcej niż 3 lata (łącznie z
urlopem wychowawczym!) należy Ci się 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli
mniej niż 3 lata należy się 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca może
Ci wręczyć wypowiedzenie zaraz po powrocie z urlopu wychowawczego (ja np. byłam
przez te trzy miesiące zwolniona ze świadczenia pracy, a wynagrodzenie dostałam
tak jak bym pracowała. Tylko, że u mnie powodem zwolnienia była likwidacja
stanowiska pracy). Jeśli rozwiążesz umowę za porozumieniem stron to dopiero po
3 miesiącach od zarejestrowania się w UP otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych.
W czasie okresu wypowiedzenia możesz wykorzystać: urlop wypoczynkowy (liczy się
proporcjonalnie do okresu który pozostał do końca roku) 2 dni opieki nad
dzieckiem, 3 dni na szukanie nowej pracy i ewentualnie zwolnienie lekarskie na
siebie lub dziecko, a po rozwiązaniu stosunku pracy od razu rejestrujesz się w
UP i dostajesz zasiłek dla bezrobotnych. Poczytaj sobie jeszcze tu:
www.brpo.gov.pl/index.php?poz=220&id=22
Pozdrawiam

Dorga dnicole,
przede wszystkim szczere wyrazy współczucia z powodu tego co się stało. Dwa i
pół roku temu przeszłam to samo. Jak tylko będziesz chciała pisz na priva.
A co do zwolnienia. Myślę, że nie powinno być problemu z Twoimi planami,
dotyczącymi okresu zwolnienia. Pod warunkiem, że dość szybko uda Ci się zajść w
ciążę. Generalnie na zwolnieniu możesz być 180 dni, po tym okresie lekarz
prowadzący wystawia opinię/zaświadczenie czy chora rokuje szansę na powrót do
pracy po przedłużonym okresie zwolnienia. Oczywiste jest to, że po ciąży i
macierzyńskim możesz wrócić do pracy i tak też Twój lekarz powinien orzec.
Chora rokuje na powrót do zdrowia/pracy po okresie zwolnienia, porodzie i
urlopie macierzyńskim.
A tak na marginesie, może najpierw zdecyduj się na urlop wypoczynkowy, jeśli
takowy Ci przysługuje, po to aby okres zwolnienia, przed zajściem w ciążę był
jak najkrótszy. Oczywiście jeśli będziesz na zwolnieniu, ZUS będzie Ci płacił
i wynagrodzenie i macierzyński

Pozdrawiam Cię gorąco
Edyta

monika_j napisała:

> Napisałaś mi o trzeciej możliwości.
Jest jeszcze czwarta, mozesz zatrudniec sie na 1/2 etetu u innego pracodawcy.

>czy faktycznie przysługuje w moim przypadku 3-miesięczny
> okres wypowiedzenia
Przy stazu pracy u danego pracodawcy powyzej 3 lat obowiazuje 3-miesieczny
okres wypowiedzenia i musi konczyc sie ostatniego dnia miesiaca.
Gdy wrocisz do pracy np. 2 dnia miesiaca to w takim przypadku okres
wypowiedzenia bedzie wynosil prawie 4 miesiace.

> Napisz mi jeszcze czy odprawa to jest to samo co pensja w okresie
>wypowiedzenia czy może jakieś dodatkowe uposażenie.
Pensja, to wynagrodzenie za Twoja prace, a odprawa to dodatkowe pieniadze "na
otarcie lez" liczone jak za urlop wypoczynkowy )

Pzdr

Dzięki za odpowiedź
Mam jeszcze jedno pytanie.
Od 01.07.2004 dostałam podwyżkę, a przed tym terminem byłam na zwolnieniu,
które się ciągnęło przez całą ciążę z przerwami. Zasiłek chorobowy dostawałam w
wysokości sprzed podwyżki (śr. z ostatnich 6 miesięcy przed L4).Myślałam, że
urlop macierzyński będę mieć płacony tak jak się wylicza urlop wypoczynkowy,
czyli tak jak bym przepracowała ten okres. No i trochę się zdziwiłam, kiedy
dostałam $$$ z ZUS-u w wysokości jak dotychczas.
Czy za urlop wypoczynkowy, który mam zamiar wziąć po urlopie macierzyńskim, też
tak będę mieć płacone, czy wynagrodzenie po podwyżce.
Z góry dziękuję za poświęcony mi czas

To jest walka z komuną?
#

Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres
strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.

Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako
rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza.

Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a
eksportować tylko nadwyżki.

Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu
opanowania sytuacji na rynku).

Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

#

Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet
pracujących.
#

Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
#

Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

te spostulaty to mieszanina spolecznej frustracji oraz proby przebicia sie ze
swoimi tezami co madrzejszych ludzi. To nie jest wojna wydana komunie chociaz
wielu by to wlasnie tak chcialo widziec

opieka nad dzieckiem po urlopie
Witam serdecznie.
Konczy mi sie wlasnie urlop wypoczynkowy po macierzynskim. Bede chciala wziac
wychowawczy, ale moj synek troche niewyraznie sie czuje i niewykluczone, ze
przejde na opieke. O ile mi wiadomo ilosc dni na opieke nad dzieckiem wynosi
60 dni w roku. Czy to oznacza, ze jesli trafie na zwolnienie lekarskie z
tytulu opieki, to firma nadal przeleje mi wynagrodzenie , ktore potem
sciagnie sobie z Zusu (jest to firma zatrudniajaca ponad 20 pracownikow)?
Jesli orientujecie sie jak to jest, prosze o info. z gory
dziekuje ,pozdrawiam serdecznie i duzo zdrowka dla Maluchów.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy liczy się następująco
Jeżeli 2810 to stałe wynagrodzenie miesieczne brutto przysługujace w momencie
powstania prawa do ekwiwalentu(tzn nie żaden akord i nie było nadgodzin i
godzin nocnych)
2810:21(stały wskaźnik)=~133,81*4dni=535,24brutto

Jezeli natomiast były jakieś skladniki zmienne to proszę o szczegółowe dane

Pozdrawiam wszystkich którzy przedzierali się przez śniegi w drodze do pracy

Wymiar roczny urlopu wypoczynkowego przy stażu ponad 10 lat (w tym za studia
wyższe 8 lat) wynosi 26 dni x 8 godzin = 208 godzin.
Biorąc urlop wypoczynkowy, za każdy dzień roboczy (12-godzinną zmianę) w
harmonogramie (grafiku) przypadający w okresie urlopu wypoczynkowego trzeba
policzyć 12 godzin urlopu. Jeżeli stale pracujesz na jedną zmianę i stale w
systemie 12 godz. pracy /36 godz. wolnego, to biorąc 84 godziny urlopu
wypoczynkowego masz 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego (a doliczając 1
dzień z wolnych 36 godzin po ostatnich 12 godzinach pracy nawet 15 dni
kalendarzowych).
Jeżeli stale pracujesz na tej samej zmianie, to wypracowujesz w każdym miesiącu
godziny nadliczbowe, za które powinnaś otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z
dodatkiem 50% lub wolne.
Jednak sądzę, że harmonogram jest tak ustawiony, że np. co tydzień przechodzi
się na inną zmianę i przy tej okazji następuje regulacja nadgodzin.
Dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku w wymiarze pełnego etatu
liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach 2006 r.: 176/I, 160/II,
184/III, 152/IV, 176/V, 168/VI, 168/VII, 176/VIII, 168/IX, 176/X, 160/XI,
160/XII.

a moze popracuj tam jeszcze...
tylko niech Cię tam widzą znajomi, koledzy, sąsiedzi...
a potem złóż pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy, wynagrodzenie,
wynagrodzenie za nadgodziny, urlop wypoczynkowy i odszkodowanie.
Panu z myjni odechce sie zatrudniac na czarno.

Jeżeli wybierasz sie później na urlop wychowawczy, to musisz wiedzieć, że za
czas urlopu wychowawczego nie przysługuje urlop wypoczynkowy.
No i teraz tak, jest oczywiście szansa, że pracodawca zgodzi się dać ci cały
urlop za rok 2005, jeżeli nie wie, że wybierasz się później na urlop
wychowawczy. No ale jak już złożysz wniosek o urlop wychowawczy, to urlop,
który wzięłaś i tak Ci odliczą jakoś - tzn, pewnie kazaliby ci zwrócić
wynagrodzenie, które dostałabyś za ten czas i przepisaliby ci to na urlop
wychowawczy. Nic w przyrodzie nie ginie.

1. o ile wiem zamrozony pokarm nie mie moze zbyt dlugo lezec
2 i 3 mam daleko z pracy do domu wiec w te wolna godzine co najwyzej zdaze
dojechac i zaczac karmic
4. wlasnie o zalecenia chodzi - wylacznie mleko matki, a nie sztuczne i matki
5. urlop wypoczynkowy to tylko 26 dni czyli miesiac, a nie nie brakujace dwa
6. oczywiscie urlop wychowawczy mozna wziac i na trzy lata, ale chodzi o ten
czas kiedy otrzymuje sie wynagrodzenie

To rozumne kombinowanie cos Ci nie wyszlo...

likwidacja zakładu pracy a urlop macierzyński?
1. dowiedziałam się że zakład zostanie zlikwidowany a ja w tym
czasie bedę na uropie macierzyńskim. Kto będzie mi wypłacał
wynagrodzenie po likwidacji zakładu pracy?
2. mam urlop wypoczynkowy za ten rok, ze wzgledu że jestem na
zwolnieniu lekarskim nie mogę go wykorzystać czy pracodawca może
wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

WAZNE do kadr
Witam,
czy wynagrodzenie za urlop na opieke nad dzieckiem do lat 14 (art.188 kp)
oblicza się tak jak urlop wypoczynkowy tzn. wynagrodzenie takie jakie
pracownik dostałby gdyby pracował + średnia ze zmiennych składników z
ostatnich 3 m-cy? jaka podstawa prawna? czy moze bez zmiennych składników?
Prosze o pomoc!

pytanie dot.dni na opieke na dzieckiem
Witam,
czy wynagrodzenie za urlop na opieke nad dzieckiem do lat 14 (art.188 kp)
oblicza się tak jak urlop wypoczynkowy tzn. wynagrodzenie takie jakie
pracownik dostałby gdyby pracował + średnia ze zmiennych składników z
ostatnich 3 m-cy? jaka podstawa prawna? czy moze bez zmiennych składników?
Prosze o pomoc!

jak obliczyć wynagr.za urlop
Po zakończeniu url.macierzyńskiego wykorzystałam wypoczynkowy.(rok 2004)
2-m-ce -niepełne, 1-pełny.
Potem wychowawczy.Pani od płac wyliczyła mi wynagrodzenie za urlop jak
zasiłek macierzyński.1z30.
Mam stałą pensję jak to powinno wyglądać.
Wydaje mi się że wskażnikiem 21,33 za rok 2004
Kwota wyn.podzielona przez 21,33 i razy dni urlopu wyp.(robocze)
(oczywiście chodzi mi o te niepełne miesiące w których dostałam tylko za urlop
a przez resztę dni nie pracowałam.
Może ktoś mi poda jakieś podstawy na które mam się powołać.

świadectwo pracy problem z urlopem
Wlasnie otrzymałem swiadectwo pracy - umowa od 02.05.2005 do 31.07.2005 3/4
etatu i wynagrodzenie - najniższa krajowa. W czasie obowiązywania umowy nie
wykorzystałem ani godziny urlopu z tego co wiem przysluguje mi ekwiwalent
pieniężny i tu moja prośba mógłby mi ktoś madry wyliczyć jego wartosc, dodam
ze w swiadectwie mam wpisane: wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 3 dni
0 godzin ( a z tego co wiem za każdy miesiąc jest dwa dni urlopu wiec
powinienem miec 6 dni w wymierze 3/4 cyli 6 dni * 6 godz. = 36 godz urlopu i
chyba
powinien być zapis o wypłaconym ekwiwalencie, a nie wykorzystał urlop).

Sypie sie ten cyrk.Traci resztki przyzwoitości.
Już dwa miesiące proszę o wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.zagineły
gdzieś bony.odzyskam wszytko.
szukam ludzi których LG potraktowało podobnie. nie wypłaciło lub bezpodstawnie
zaniżyło wynagrodzenie, nie wypłaciło ekwialentu urlopowego lub innych
świadczeń.na przykład bonów.
zależy mi także na kontakcie z ludzmi przyjetymi do pracy w pażdzierniku 2006r.
ich bezprawnie oskubano z części wynagrodzenia za grudzień 2006r.
Jestem ciekaw czy mój przypadek jest jednostkowy czy jest to norma.
a może ktoś ze świadczeń należnych pracownikom LG uczynił sobie całkiem pokażne
żrodło dochodów? w takim bałaganie wszystko jest możliwe.

Pozdrawiam bohaterów tonącego okrętu.

Gość portalu: AM napisał(a):

> Byłem zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas okreslony (do listopada
> 2006) i dzis dostałem wypowiedzenie za porozumieniem stron.

co to jest wypowiedzenie za porozumieniem stron :-)))

> Obecnie jednak jestem na zaległym urlopie (do 31.03)
> czy teraz moge iść na zwolnienie lekarskie i jak to najlepiej załatwić?????

możesz, będziesz miał naliczone wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek
chorobowy a nie wynagr. za urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie anuluje
albo przesuwa urlop wypoczynkowy.
Jak załatwić? No chyba iść do lekarza, nie? Ale ja do tego nie zachęcam no
chyba, że jesteś faktycznie chory :-)

Wydaje mi się że nikt cie nie moze wysłac na przymusowy urlop wypoczynkowy. Ale
co do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mam pewne wątpliwości,
przemyśl to. Moze jeszcze ktos bedzie mógł Ci pomóc?
Przeciez bedac na wypoczynkowym dostajesz wynagrodzenie i co wazne bezposrednio
po macierzyńskim pracodawca MUSI ci go udzielic. Tak samo MUSI ci udzielic
urlopu wychowawczego (BEZPŁATNEGO) o ile wniosek złozysz w terminie. Wybór
nalezy do Ciebie,
Renia

L-4 na urlopie
Już kończy mi się macierzyński i w przyszłym tygodniu zaczyna wypoczynkowy
(ok. 3 miesiące), ale jestem w trakcie leczenia i lekarz zasugerował bym
poszła na zwolnienie lekarskie, przynajmniej na miesiąc, dwa. Podanie o urlop
złożyłam już dawno i co teraz mam robić? Mogę iść na zwolnienie lekarskie bez
większych problemów? Kto i w jakiej wysokości będzie mi płacił wynagrodzenie?
Może lepiej pozostać na wypoczynkowym?

Z dniem zakończenia twojego urlopu macierzyńskiego (jeżeli nie skorzystasz z
urlopu wypoczynkowego i/lub wychowawczego) niestety zakończy sie okres ochronny
twojej "pracy i płacy" - w związku z tym pracodawca będzie mógł zrobić wszystko
na co pozwala kodeks pracy - np. zwolnić cię lub zmienić zasady wynagradzania.
ALE NIE MOŻE TEGO ZROBIĆ "Z DNIA NA DZIEŃ" - chyba że zgodzisz sie na to w
trybie porozumienia stron.
W praktyce najcześciej wygląda to tak że pracodawca przyjmuje Cie na twoje
stanowisko ze "starymi" warunkami płacowymi (bo tak mu nakazuje kodeks pracy)
ale tego samego dnia może wręczyc ci "wypowiedzenie warunków wynagrodzenia" (bo
tego kodeks pracy nie zabrania) - okres wypowiedzenia zależy od Twojego stazu
pracy (obowiązują terminy analogiczne jak przy wypowiedzeniu umowy o prace), po
jego upływie bedą cię obowiązywały nowe warunki płacowe. Oczywiście możesz się
na nie nie zgodzic - jesli przed upływem połowy okresu wypowiedzenie złożysz na
piśmie odmowę przyjęcia tych warunków, wtedy z mocy prawa po upływie okresu
wypowiedzenia umowa o pracę rozwiąże się.

p.s. oczywiście warto odwlec "egzekucję" i bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim wykorzystać cały zaległy i bieżacy urlop wypoczynkowy a nawet
przysługujące 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem - pracodawca nie może się na
to nie zgodzić, a wynagrodzenie za urlop będzie naliczane na podstawie
sredniego wynagrodzenia sprzed zasiłku macierzyńskiego.

pozdrawiam
lilithh

Jesli będziesz na zwolnieniu, to będziesz dostawać wynagrodzenie (a później
zasiłek) za czas choroby. Wysokośc jest wyliczana z ostatnich 12 miesiący.
DLatego podwyżka (przynajmniej chwilowo) Cię nie obejmie. Ewentualnie - jeśli
szef da Ci podwyżkę na papierze, to dostaniesz ją jak wrócisz do pracy (czy też
po macierzyńskim, kiedy będziesz wykorzystywać urlop wypoczynkowy).
Jesli chodzi o 13-tkę, to jest ona należna za rok poprzedni, kiedy pracowałaś,
także jak najbardziej Ci się należy.

Jakie wynagrodzenie za urlop po urlopie macierzyń.
3 grudnia kończy mi sie urlop macierzyński, zaraz po nim zamierzam wykorzystać
zaległy urlop wypoczynkowy za 2006 r (20 dni) i za 2007 r (26 dni)potem chce
przejść na urlop wychowawczy, w moim zakładzie pracy system płacowy liczy urlop
tak jak bym była w te dni w pracy czyli faktycznie nic nie przelicza tylko mam na
pasku informacje o ilości wykorzystango urlopu, wyliczyłam sobie, że jeśli nasz
system płacowy tak potraktuje mój urlop jak pisałam wyżej, to dostane o ok 500 zł
mniej za urlop wypoczynkowy od zasiłku macierzyńskiego, dla mnie to ogromne
pieniądze...moje pytanie, to czy przy takich rozbieżnościach nie powinnam mieć
policzonego tego urlopu jako średia z 3 ostatnich miesięcy urlopu macierzyńskiego?
Dodam jeszcze, że zasiłek macierzyński został mi policzony jako średnia z 12 m-cy
za 2005 r gdzie do wynagr.zasad.dostawałam premie.

ciaza na L4+ macierz+3/4e etatut+ L4 - wynagrodz?
Mam termin porodu na 24 maja. Od 2 mca ciazy jestem na L4 - ciaza zagrozona.
Po urodzeniu bedzie macierzynski + urlop wypoczynkowy

Potem praca na 3/4 etatu i chcialabym zajsc szybko w kolejna ciaze np. w marcu
2010 - pewnie znowu tez L4 podczas calej ciazy.

1) Od jakiej podstawy bedzie wyliczane L4 w kolejnej ciazy. Srednia z
ostatnich 12 mcy? Czy od 3/4 etatu?

2) Gdybym po macierzynskim i wypoczynkowym poszla na zwolnienie (aby byc jak
najdluzej z dzieckiem) i potem zaczela prace na 3/4 etatu i zaraz zazla w
ciaze - od jakiej podstawy jest wtedy wyliczane wynagrodzenie (bo wiem, ze
jest jakos inaczej - gdy wczesniej bylo zwolnienie lekarskie)

Z gory dziekuje za odpowiedz.

Jestem pracującą mamą i powiem Wam moi drodzy, że chętnie bym skorzystała z
rocznego urlopu macierzyńskiego. Mam przepracowanie prawie 15 lat. Przez te 15
lat płaciłam składki i co? Nie stać teraz ZUS-u, żeby mi płacić wynagrodzenie
za urlop macierzyński? To jest wynagrodzenie a nie jakiś zasiłek. Z bólem serca
zostawiłam swojego syna z opiekunką w wieku 7 miesięcy (macierzyński + urlop
wypoczynkowy zaległy) naprawdę z ogromnym bólem. A praca? jak nie ta to inna...

jesli nie przedluzasz wychowawczego to 30 dni przed jego koncem
musisz zlozyc pismo z prosba o przywrocenie do pracy - po prostu
deklarujesz chec powrotu do pracy z dniem tym i tym.

z tego co wiem i co sie dowiadywalam w Zusie i u kadrowej wystarczy
ze przepracujesz jeden dzien i mozesz przyniesc L4 jesli przed Twoim
powrotem (lub w dniu tego powrotu do pracy) nie dadza Ci do
podpisania zadnych warunkow zmieniajacych Twoja aktualna umowe o
prace - obowiazywac Cie beda wszystkie prawa pracownika czyli pelne
wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy do wykorzystania itd

nie wiem jaka masz sytuacje w pracy i jakie uklady ale wiem ze
dziewczyny robia tak ze deklaruja chcec powrotu do pracy po kilku
dniach, tygodniach klada L4 ale wczesniej nic nikomu nie mowia ze sa
w ciazy - nie wiem jakie jest prawo pracodawcy, bo jesli wiedzac ze
jestes w ciazy moze Ci nie przwrocic do pracy to pewnie z tego
skorzysta choc to sa bardzo indywidualne sprawy

moja firma -warszawa ok 50 osob starala sie isc mi na reke w ciazy i potem
przyjazna matkom to moze za duzo powiedziane ale potraktowano mnie dobrze, ale
ja tez bylam w porzadku wobec firmy .w ciazy na zwolnienuiiu spedzilam 4 tyg.
poszlam 10 dni przed porodem na macierzynski-tak bylo z roznych wzgledow
korzystnie dla firmy. w czasie urlopu co prawda 6 miesiecznego 2 razy w mcu
bylam w firmie , zabieralam prace do domu. reszte moich obowiazkow wykonywala
kolezanka za dodatkowe wynagrodzenie. z kolei p;ozwolono mi po powrocie
wykorzystac urlop wypoczynkowy z 2 lat. Moglam wychodzic godzine wczesniej -
korzystalam z tego 5 mcy. ( powiedziano mi ze dostane zalegla podwyzke jak
wroce juz na 8 godzin wiec przestalam korzystac z przerwy jak synek skonczyl 13
mcy choc nadal karmilam)
w moim przypadku "przyzwoitosc " dzialala w 2 strony/
dostaje jednak wyrazne sygnaly ze nie powinnam decydowac sie na 2 dziecko.w
firmie nie bylo jeszcze osoby ktora bylaby 2 razy na macierzynskim. poza tym
minelo troche czasu obecnie nie jestem juz tak latwo zastepowalna jak 3 lata
temu i nie mam pojecia jakby to bylo . marze jednak o 2 dziecku i to jak
najszybciej

Jak liczy się ekwiwalent za urlop?
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jak się ma do wynagrodzenia brutto?
To wynagrodzenie brutto dzielone na 30 dni daje kwotę za jeden dzień
ewiwalentu urlopowego?
Chyba nie jest to takie proste.
Ktos może podac mi wzór na obliczenie ewiwalentu?

1. Skoro otrzymałaś wypowiedzenie dziś, to nie ma takiej możliwości,
aby kończyło się ostatniego grudnia. Obowiązuje cię z pewnością
dwutygodniowe wypowiedzenie, więc twoja umowa zakończy się 9
stycznia 2010 r.
2. Podejrzewam, że zostałaś zwolniona z obowiązku świadczenia pracy,
i od 1.01.2010 (praktycznie od 4.01.2010) nie musisz przychodzić do
pracy, ale otrzymasz za ten czas wynagrodzenie takie, jak gdybyś
pracowała.
3. W dniu rozwiązania umowy o pracę powinnaś otrzymać ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy z miesiąc styczeń 2010 (i
ewentualnie za zaległy z 2009 r.).
4. Odprawa przysługuje, jeżeli przyczyna wypowiedzenia leży
wyłącznie po stronie pracodawcy i zatrudnia on co najmniej 20 osób.

monintka napisała:

> Witam, po macierzyńskim (25.01.2010) wracam do pracy na prośbę
pracodawcy, a pozostaje mi 24 dni zaległego (z 2009) urlopu
wypoczynkowego. Byłam na zwolnieniu chorobowym w ciąży.
> Moje pytanie: czy ekwiwalent za zaległy urlop będzie liczony z
podstawy z "chorobowego" (było nieco niższe niż wypłata, bo dostałam
podwyżkę), czy może podstawą będzie wynagrodzenie za styczeń 2010?
No i współczynnik będzie za 2009 czy 2010?

Skoro wracasz do pracy to musisz wykorzystać urlop wypoczynkowy w
naturze ! Urlop za 2009 rok musisz wykorzystać do 31.03.2010 roku,
jeśli nei wykorzystasz trudno, pracodawca naraza się na karę ze
strony PIP-u, ale to jego interes. Zapłata ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop nastepuje tylko w razie ustania stosunku pracy.

Chociaż zapadł wyrok sądowy, przyznający racje pracodawcy, który
zamiast udzielić pracownikowi urlopu w naturze wypłacił ekwiwalent -
ale jest to niezgodne z przepisami kodeksu pracy ! Poza tym wyrki
sądowe nie są wykładnią prawa.

powrót na zmniejszony etat a urlop wypoczynkowy
Mam pytanie.19 lutego kończę macierzyński. Następnie zamierzam
wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy tj. 53,5 dnia, tj. do połowy
dnia 7 maja. Wniosek o zmniejszenie etatu chcę wysłać jaknajszybciej
a moja wątpliwość dotyczy tego co powinno nastąpić najpierw:
wykorzystanie urlopu czy zmniejszenie etatu. Jeżeli najpierw urlop
to byłoby tak jak wyżej i o zmniejszenie etatu wnioskowałabym od
połowy dnia 7 maja. Ale jeżeli najpierw powinnam zmniejszyć sobie
etat to 19 lutego przeszłabym na 7/8 etatu i wykorzystywałabym
zaległy urlop, w tym urlop ze stycznia tego roku jako 1/12 z 26 dni
a już od lutego jako 1/12 z 7/8 x 26 dni. Czy tak? Wynagrodzenie z
automatu miałabym zmniejszone od lutego.

Proszę o podpowiedź czy dobrze to wszystko rozumiem i czy gdzieś nie
przekombinowałam.Bardzo ważne dla mnie jest, żeby gdzieś w
międzyczasie nie powstała luka kiedy pracodawca mógłby wręczyć mi
wypowiedzenie.

zmiana wymaru etatu po urlopie macierzyńskim a url
Mam pytanie.19 lutego kończę macierzyński. Następnie zamierzam
wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy tj. 53,5 dnia, tj. do połowy
dnia 7 maja. Wniosek o zmniejszenie etatu chcę wysłać jaknajszybciej
a moja wątpliwość dotyczy tego co powinno nastąpić najpierw:
wykorzystanie urlopu czy zmniejszenie etatu. Jeżeli najpierw urlop
to byłoby tak jak wyżej i o zmniejszenie etatu wnioskowałabym od
połowy dnia 7 maja. Ale jeżeli najpierw powinnam zmniejszyć sobie
etat to 19 lutego przeszłabym na 7/8 etatu i wykorzystywałabym
zaległy urlop, w tym urlop ze stycznia tego roku jako 1/12 z 26 dni
a już od lutego jako 1/12 z 7/8 x 26 dni. Czy tak? Wynagrodzenie z
automatu miałabym zmniejszone od lutego.

Proszę o podpowiedź czy dobrze to wszystko rozumiem i czy gdzieś nie
przekombinowałam.Bardzo ważne dla mnie jest, żeby gdzieś w
międzyczasie nie powstała luka kiedy pracodawca mógłby wręczyć mi
wypowiedzenie.

Ale jaki jest sens zmniejszac etat skoro chcesz najpierw wykorzystać
urlop wypoczynkowy. Jeśli zmniejszysz etat od II to i wynagrodzenie
jest od tego czasu zmniejszone. No i urlop 1/12 z 7/8 z 26 dni od
lutego.
A tak jakbyś etat zmniejszała diopiero po poworcie z urlopu czyli od
maja to za okres od I-V masz prawo do 1/12 z 26 dni, a dopiero od V -
1/12 z 7/8 z 26 dni! No i kase mniejszą dopiero od zmniany etatu.

-
syn - 06.12.1998
i z PTP 15.03.2010

pensja za urlop wypoczynkowym
proszę o informację jak liczy się pensję za urlop wypoczynkowy. na
konto wpłynęło mi mniej 0 300zł mniej niż za urlop macierzyński
wykorzystywany bezpośrednio przed wypoczynkowym. W kadrach dostałam
info, że dostałam wynagrodzenie bez premii (myślałam że wypoczynkowy
liczy się ze średniej.

Pytanie o urlop wychowawczy
Drogie dziewczyny jak jest z urlopem wychowawczym? Jestem dopiero w
12 tc. ale zastanawiam sie jak to pozniej wszystko rozwiązać.
Przewidziany termin porodu to 1 sierpnia. Wypadałoby, że po
macierzyńskim wróciłabym jeszcze w grudniu. No i własnie chciałabym
z maluchem posiedziec co najmniej do skonczenia przez niego 6
miesięcy, jesli bedzie zdrowy i rozwijał się prawidłowo to oddam go
pod opiekę mojej mamie. Czy np. po zakonczeniu macierzyńskiego,
który trwa 18 tygodni mogę pojsc najpierw na urlop wypoczynkowy,
który bedzie zaległy za ten rok czyli 26 dni i dopiero na
wychowawczy na jakieś trzy miesiące.
Pytanie czy szef, może nie wyrazić zgodny na urlop wychowawczy?
Czy muszę sie określić na ile czasu przewiduję pojsc na taki urlop.
Czy będę miała możliwość go przedłużyć skrócić bez konsekwencji?
I jak wygląda wynagrodzenie za kazy miesiąc wychowawczego, czy dużo
kobiet korzysta z niego.

Te postulaty...
... musialy zniszczyc polska gospodarke:
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).
- Czyli wypuscic pusty pieniadz na rynek.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2 tys. zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
- Recepta na hiperinflacje.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
J.w.: Recepta na hiperinflacje. I odkad to "papierowy" pieniadz ma wartosc? On ma praktycznie tylko sile nabywcza. Widac, jakich to ekonomicznych ekspertow mieli w NSZZ Solidarnosc...
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
- Nawolywanie do autarkii, a la Korea Polnocna...
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
- Czyli wprowadzic komunizm wojenny. Zabraklo tylko tow. Dzierzynskiego!
ITP. ITD. Wiecej pieniedzy, mniej pracy... Tylko skad sie wezma te dodatkowe dobra i uslugi, ktore mozna bedzie nabyc za te zwiekszone pensje i dodatki do nich...

Ja też chcę mieć tyle dodatków :
Zatem zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad
ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy nauczycieli[4] przy wyznaczaniu wynagrodzenia
miesięcznegouwzględnia się następujące składniki:

Określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości lub określone
procentowo od tych stawek, w wysokości należnej w miesiącu nabycia
prawa do nagrody:
wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek za wysługę lat,
dodatek motywacyjny,
dodatek za warunki pracy,
dodatki funkcyjne (za wyjątkiem szczególnych wypadków omówionych w
Doradcy nr 13 z października 2001 r.),
dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19, ust. 2, pkt 2
Karty Nauczyciela[1].
Odpowiednio wyznaczoną (patrz Doradca nr 13/2001) średnią z
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw otrzymanego w okresie zatrudnienia przypadającym w danym
roku szkolnym przed miesiącem uzyskania prawa do nagrody.
Średnią wyznaczoną z wynagrodzeń za pracę w porze nocnej, w święta i
dni wolne otrzymanych w miesiącach roku szkolnego poprzedzających
miesiąc uzyskania prawa do nagrody.

Opieka nad dzieckiem a urlop
Witam serdecznie.
Ze względu na ospę z komplikacjami u 3-letniej córki, przez 3 tygodnie
przbywałam na opiece nad dzieckiem. Wracam do pracy w najbliższy piątek (1
sierpnia).
Pracodawca nie omieszkał telefonicznie (gdy informowałam go o wypisanej przez
lekarza opiece), wyrazić niezadowolenia. Spodziewam się, że nie wyrazi zgody
na wcześniej zaplanowany i wpisany w grafik urlop wypoczynkowy, który miałam
mieć od 10 sierpnia. Czy w ten sytuacji ma do tego prawo?
I jeszcze jedno pytanie - kto wypłaca wynagrodzenie za opiekę: ZUS czy
pracodawca i w jakiej wysokości? (wynagrodzenie to najniższa krajowa plus
"premia" - czyli wypracowane honoraria autorskie. Czy należy mi się tylko
"podstawa" czy średnia z 3 miesięcy?)
Z góry dizękuję za odpowiedź.

urlop wypoczynkowy po wychowawczym
15 września skończył się mój 3-letni urlop wychowawczy. Niestety w ten sam
dzień rozchorował się mój synek. W związku z tym 16 września wpisano mi w
pracy opiekę nad dzieckiem ( 1 dzień ) a od dzisiaj do 23 września dostałam
zwolnienie lekarskie na dziecko. Mam dwa pytania:

1.Czy nabyłam prawo do urlopu wypoczynkowego za ten rok? jeśli tak to ile dni
mi go przysługuje ? Mam umowę na czas nieokreślony i przed urlopem
wychowawczym miałam prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

2.Podobno pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 30 dni
zwolnienia lekarskiego w danym roku,potem ZUS. Czy jest istotne to, że jestem
na zwolnieniu ze względu na chorobę dziecka czy na swoją? Czy po prostu sumuje
się pierwsze 30 dni bez względu na przyczynę zwolnienia?

Szanowna Pani,

jeśli otrzymała Pani aneks do umowy o pracę - czyli Pani
wynagrodzenie zmienia się od września, kiedy będzie Pani przebywać
na urlopie macierzyńskim to po urlopie macierzyńskim otrzyma Pani
podczas urlopu wypoczynkowego wynagrodzeie zasadnicze w nowej,
wyższej wysokości.

Urlop macierzyński można przerwać albo w przypadku hospitalizacji
dziecka albo po 14 tygodniach z niego zrezygnować, a pozostałą część
może wykorzystać pracownik - ojciec dziecka.

W innym wypadku nie można go przerwać i wykorzystać urlop
wypoczynkowy, a następnie kontynuować.

Zasiłku macierzyńskiego, jeśli przebywa Pani aktualnie na zasiłku
chorobowym nie da się "podwyższyć" - jest liczony jak zasiłek
chorobowy, do wypłaty bierze się pod uwagę opłacone składki.

co w tej sytuacji ? prosze o rade
Moja ciaza przebiegala od początku ciężko dotrwalam do 9 miesiaca ,
poczatkowo przebywalam na l4, wynagrodzenie placil mi pracodawca ,po
uplywie 182 dni przyznano mi swiadczenie
rechabilitacyjne,wykorzystalam przysługująca mi czesc urlopu
macierzyńskiego i wykorzystalam caly zaległy urlop
wypoczynkowy.poniewaz moja ciaza nie zakonczyla sie pomyslnie a wiem
rowniez ze pracodawca znalazł juz kogos na moje miejsce ( nie mam
mozliwosci powrotu do pracy),ja nadal sie lecze
czy po zakonczonym urlopie wypoczynkowym moge przedstawic w pracy
zwolnienie lekarskie i kontynuowac rechabilitacje i czy zaklad pracy
je uzna? jesli tak ile czasu moze ona trwac i pytanie ostatnie -
gdzie moge znalezc informacje na ten temat ?
dziekuje za pomoc.

Jesli urlop wypoczynkowy konczy ci sie 22 pazdziernika a pozniej idziesz na urlop wychowawczy to pracodawca powinien wyliczyc jakie wynagrodzenie przyszluguje ci za pazdziernik, a dokladnie za tyle dni w pazdzierniku ile trwal urlop wypoczynkowy i powinien go wyplacic 22 badz 23 pazdziernika. za pozostale dni pazdziernika, te po zakonczeniu urlopu wypoczynkowego, kiedy juz jestes na urlopie wychowawczym wynagrodzenie ci nie przysluguje. pozdrawiam

l4, wypoczynkowy a wychowawczy
witam, proszę o radę, bo nie mogę połapać się w takiej sytuacji, a mam
wrażenie,że moja kadrowa wprowadza mnie w błąd. 23.01 urodziłam córkę, do 27
maja byłam na macierzyńskim. Na 3 tygodnie przed jego końcem złożyłam do
pracodawcy podanie z prośbą o udzielenie mi po jego końcu całego zaległego
urlopu wypoczynkowego za 2007 i bieżącego za 2008 a dalej wychowawczy do końcA
ROKU. dOSTAłAM NA TO ZGODę NA PIśMIE. Wyszło tak,że do 27.07 miAłAM BYć na
wypoczynkowym, potem wychowawczy. Od 5.07 do 20.07 byłam na L4. Byłam
przekonana,że zwolnienie przerwie urlop, a następnie po jego zakończeniu
dokończę urlop i termin wychowawczego przesunie się, i że otrzymam za niego
jeszcze wynagrodzenie. tymczasem, po zwolnieniu urlop był zgodnie z grafikiem
do 27, a potem wychwawczy. Kadrowa powiedziała mi,że niewykorzystany urlop
dostanę po wychowawczym. Czy ma ona rację, jest to dla mnie niekorzystne, bo
zamierzam przedłużyć wychowawczy do czerwca 2009 r. Proszę o pomoc, nie wiem
co mogę zrobić w takiej sytacji.

wychowawczy od soboty czy poniedziałku?
witam. obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym, ktory wzięłam po
macierzyńskim. następnie zamierzam przejść na wychowawczy.
wypoczynkowy kończy mi się 17.10 (ostatni dzień urlopu) i jest to
piątek. chcę napisać wniosek o wychowawczy i zastanwaiam się czy
pisać o rozpoczęcie z dniem 18.10 (sobota) czy 20.10 (poniedziałek),
a za sobotę i niedzielę powinien zapłacić mi jeszcze pracodawca
pełne wynagrodzenie? jak jest zgodnie z prawem?
i jeszcze jedna sprawa. chcę złożyć wniosek o 3 lata wychowawczego,
bo i tak nie zamierzam wrócić do aktualnej pracy, tylko za jakiś
czas szukać sobie nowej. czy w związku z tym będę mogła ten urlop
przerwać w dowolnym momencie (np. za rok) składając wypowiedzenie?
proszę o fachową odpowiedź. pozdrawiam.

W przypadku rozpoczęcia urlopu wychowawczego (a także bezpłatnego) w środku
miesiąca, wynagrodzenie za czas przepracowany (ew. urlop wypoczynkowy)wylicza
się na podstawie dni roboczych (a nie, jak w przypadku chorobowego,
kalendarzowych). Domyślam się, że w Twoim przypadku soboty i niedziele są dniami
wolnymi, tak więc od 1 do 17 października to będzie 13 dni roboczych. W całym
październiku będzie 23 dni robocze. Czyli dostaniesz 13/23 wynagrodzenia.
Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyjaśniłam:-).
A co do przerwania urlopu - możesz tak zrobić jak napisałaś i nie wracać tam
nawet na 1 dzień.

wynagrodzenie urlopowe
Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim , a potem będę
wykorztstywała urlop wypoczynkowy. W tzw międzyczasie - od 1.05
przyznano mi wyższe wynagrodzenie (podwyżka, która objęła mnie
również). Czy mimo że nie wracam do pracy pomiędzy macierzyńskim a
wypoczynkowym, wynagrodzenie za czas urlopu będzie w większej
wysokości, czy w dotychczasowej.

0tdr0 napisał:

> Powinien placic przestojowe. Organizacja pracy/dostaw to funkcja kierownictwa.
> Przestoje powinny byc wkalkulowane w koszty firmy, a pracownik nie powinien za
> czyjas nieudolnosc lub zle planowanie brac odpowiedzialnosci. Pewnie pojawi sie
> wkrotce snajper55 i strzeli odpowiednim paragrafem ;) .

Strzeli, choć nasze prawo często wymaga interpretacji (czy premier musi jedynie zasięgnąć opinii prezydenta, czy musi czekać na odpowiedź ?).

Pracodawca powinien płacić postojowe, choć niektórzy wysyłają pracowników na urlopy wypoczynkowe, a nawet urlopy bezpłatne. W KP jest napisane, że "Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy". Co to znaczy "biorąc pod uwagę" ? Bo co to znaczy "ustala" wiadomo. ;)

Oczywiście można oprzeć się na "Art. 81. § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie" i postojowego żądać. Dlatego, jeśli ktoś chce pójść tą drogą powinien złożyć oświadczenie (z potwierdzoną kopią), że "nie został dopuszczony do pracy, nie składał wniosku o urlop wypoczynkowy, zgłasza pracodawcy gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy oraz pozostaje do dyspozycji pracodawcy pod numerem telefonu".

Do poczytania:
www.nowlow.pl/default.php?id=czytaj&tekst=2798

S.

Gość portalu: ja napisał(a):

> Nie bardzo rozumiem skad to oburzenie. W teksie wyraznie napisane jest,ze w
> wakacje nie sa prowadzone zajecia,a pieniadze,ktore wykladowcom potracono to
> wynagrodzenie za prowadzenie zajec. Pieniadze sie chyba naleza za prace a nie z
> a
> fakt bycia wykladowca.

Zatem każdemu robotnikowi, który idzie na urlop wypoczynkowy, należy potrącić tę
część wynagrodzenia, które dostaje za pracę (bo przecież wtedy nie pracuje,
tylko leży bykiem np. na plaży, prawda?), zostawiając jedynie dodatek za wysługę
lat, dodatki rodzinne itd.
Debilne uzasadnienie i tyle.

Służbista czy nie, ma rację.
Mając urlop wypoczynkowy jesteś normalnie zatrudnionym pracownikiem,
otrzymującym pełne wynagrodzenie. Nie mając ważnych badań
okresowych, pracownikiem (zatrudnionym, wykonującym obowiązki)
teoretycznie być nie możesz, a co za tym idzie nie możesz korzystać
z płatnego urlopu wypoczynkowego.
Doradzam spokojne porozmawianie z pracodawcą, wyjaśnienie sytuacji,
i spuszczenie głowy ( Twój błąd, nie pracodawcy - on się wywiązał )
Pozdrawiam

mijo81 napisał:

> To się nie wlicza

Podstawa prawna:

§ 6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej „wynagrodzeniem
urlopowym”, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze
stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania
bądź za określone osiągnięcie,

§ 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”,
ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia
urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19.

www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1997,nr,2/poz,14,ujednolicony.html

S.

Umowa o pracę rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Wraz z ustaniem
stosunku pracy skończy się również urlop wychowawczy, nawet jeśli zgodnie z
wnioskiem miał trwać dłużej. Jeżeli urlop planowo (wg wniosku) miałby się
skończyć jeszcze w trakcie wypowiedzenia, wracasz do pracy i wykonuje ją do
końca okresu wypowiedzenia, chyba że pracodawca zwolni Cię ze świadczenia
pracy.Wówczas wypłaca jednak normalne wynagrodzenie. Po powrocie z urlopu
wychowawczego możesz też wykorzystać w tym czasie urlop wypoczynkowy, jeśli
przysługuje.
Jeśli przez okres wypowiedzenia będziesz jeszcze na wychowawczym, to możesz już
podjąć pracę u nowego pracodacy. W okresie trwania tego urlopu mozna bowiem
podjąć pracę zarobkową. -To jest to, co wyczytałam dla Ciebie.
Najlepsze byłoby porozumienie stron. A po co miałabyś przychodzić do pracy na
jeden dzień - zapytaj pracodawcy.

ja czegos nie rozumiem...jestem na urlopie wychowawczym na pierwsze dziecko,
wykorzystuje prawie caly bez zadnych przerw, bez powrotu do pracy i w czasie
trwania tego ulopu zachodze 2 raz w ciaze.wiec mam prawo do macierzynskiego,a
pozniej do wychowawczego na to drugie dziecko skoro nie wrocilam do pracy? czy
jesli nie wrocilam do pracy to nie mam i prawa do wypoczynkowego bo jesli tak by
bylo to przez te trzy lata bym w kazdym roku dostawala wynagrodzenie za taki
urlop wypoczynkowy za np 20 dni w roku + 2 opieki nad dzieckiem.a nic takiego
nie otrzymalam.
no i pytanie czy jesli bedac na url wychowawczym z pierwszym dzieckiem,
pozostalo mi np 5 miesiecy do konca a jestem w tej chwili w 2 miesiacu ciazy co
po tych 5 miesiacach, gdy bede wtedy w 7 miesiacu co sie wtedy dzieje? mam
wracac z brzuchem do pracy? czy moze jestem juz na macierzynskim a moze na
kolejnym wychowawczym udzielonym juz na to jeszcze nienarodzone dziecko?wiem ze
to zagmatwana sytuacja ale na pewno realan i moze przytrawic sie kazdje mamie
dlatego tak draze temat

musisz przepracować 3 m-ce (urlop wypoczynkowy, praca) nie mozesz
mieć opieki nad chorym dzieckiem, żadnych zwolnień lekarskich czy na
siebie czy na dziecko. Po macierzyńskim jak wykorzystasz urlop i
pójdziesz na wychowawczy a potem nazwolnienie lekarskie to podstawa
bedzie wzieta taka sama jak na macierzyńskim.
zaznaczam,ze podstawa nie moze być w żadnym wypadku niższa niz
minimalne wynagrodzenie po potraceniu skłądek zus w danym roku.

Jednym sposobem, aby podstawa była naliczona od nowa jest zmiana
etatu

Urlop zaległy po macierzyńskim-54% wynagrodzenia?
W ubiegłym roku pracowałam do połowy stycznia 2006r.i potem do końca roku
byłam na zwolnieniu chorobowym z uwagi na trudną ciążę.Urlop macierzyński
miałam do 29.01.2007r.i od 30.01.2007 jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym
za 2005 i 2006 rok. W lutym dostałam wynagrodzenie prawie połowę niższe niż
dostawałam normalnie przed pójściem na chorobowe (mam na myśli grudzień
2005r.). Czy za 2006rok z uwagi że byłam prawie cały na zwolnieniu chorobowym
mogą mi liczyć niżej urlop wypoczynkowy?

okres wypowiedzenie moze być zkrócony z 3 m-cy do m-ca, sotajesz
wynagrodzenie za 3 ale pracodawca musi się zgodzić na skrócenie
owego okresu

Nie lepiej Ci jest po macierzyńskim wyukorzystac urlop wypoczynkowy
i pójśc na wychowawczy?pracodawca nie moze odmówić ci udzielenia
wychowawczego.

a z jaką datą jest ten przelew? może to wynagrodzenie z tyt zasiłku
chorobowego(jesli pracodawca jest zobowiazany do wypłaty tych
swiadczeń) A moze ta kobita coś dla Twojego pracodawcy robiła, ze
jej kase wypłacił - trudno powiedzieć.

Od pracodawcy zależy z kim i na jakich zasadach i na ile przedłuża
umowę, skoro przedłużył to ma jakiś cel w tym. Kobitka ma umowę do
końca roku, po macierzyńskim ma prawo wykorzystac urlop wypoczynkowy
i złozyć wniosek o wychowawczy (na okres trwania umowy) a jesli
złoży wniosek na wychowawczy na rok np do 31.12.2009r,a pracodawca
podpisze ten wnioske tzn zgodzi sie na niego, to umowa od dnia
01.01.2009do 31.12.2009 traktowana jest jak zawarcie kolejnej umowy
* na czas nieokreślony

Ludzie listy piszą, a poczta strajkuje
Każdy tylko krytykuje Pocztę ,ale czy ktoś bardzo chce tam pracować-oto jest
pytanie ?Bardzo dużo ludzi uważa ,że praca w okienku na komputerze jest łatwa
i przyjemna .Niech każdy spróbuje za 1300zł miesięcznie pracować po 10 godzin
miesięcznie ,z pięknym uśmiechem na twarzy i standardem obsługi wymaganym
przez wyższe władze i złotego klienta.Owszem mam przerwę przepisową 30 minut
,lecz nikt nie określił w którym momencie dnia roboczego mogę ją wykorzystać
.Przepisy BHP przewidują przerwy w pracy przy komputerze,ale tego też nie ma
.Każde wyjście do WC też jest źle widziane ,a planowy urlop wypoczynkowy to
już w ogóle jest tragedia -bo strach ogarnia jak my sobie poradzimy bez ciebie
.Także cokolwiek pracownik chciałby mieć z tego co przysługuje w ramach
umowy-brak.Niech więc każdy kto źle o Poczcie mówi dobrze zastanowi się,czy
chciałby pracować za takie mierne płace i pracować dobrze?Są pewne
niedogodności związane ze strajkiem owszem ,ale my chcemy za ciężką swoją
pracę mieć odpowiednie wynagrodzenie ,którego podział powinien zacząć się od
niższych rangą pracowników a nie od góry.Z doświadczenia wiem ,że i tak
najwięcej skorzysta administracja i kierownicy,lecz broń Boże eksploatacja
-chociaż to właśnie my wyrabiamy te wszystkie plany narzucone ,to my urabiamy
sobie ręce i gęby ,aby plany realizować z czego profity zbiera "Góra"
Ps.Tylko im wręczyć pejcz w dłonie .

Gość portalu: gosc_aga napisał(a):

> podłącze się do wątku
> czy ktoś wie czy w przypadku porzucenia pracy należy się wynagrodzenie za
> przepracowany okres ??

Wynagrodzenie należy się zawsze za PRZEPRACOWANY OKRES.

Nie ma znaczenia w jaki sposób doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli jednak masz jakieś nieobecności nieusprawiedliwione, to za ten czas
wynagrodzenie nie przysługuje - nie świadczyłaś pracy, urlopu nie było,
zwolnienia lekarskiego również.
Jeżeli jednak masz jakiś przysługujący a niewykorzystany urlop wypoczynkowy
pracodawca jest obowiązany wypłacić Ci za niego ekwiwalent pieniężny.

.......................................
Na oceanie życia jestem kroplą...

jednodniowy zarobek liczy się tak samo jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy.
Wynagrodzenie urlopowe obliczasz, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin,
w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została
ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną
godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie
urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu
A zatem z powyższego wynika, że dni pracy zostały zamienione na godziny pracy.
Zmiany zasad obliczania wynagrodzenia urlopowego są spowodowane zmianą
przepisów w Kodeksie pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych. Zmiany w
Kodeksie pracy wprowadzone od 1 stycznia 2004 r. dotyczą w dużym stopniu zasad
udzielania urlopu wypoczynkowego.

zwoln., macierz., wychow., praca, zwoln., macierz.
Witam,
czy ktoś się może orientuje jak ZUS wylicza wynagrodzenie w takiej sytuacji,
gdy w w I ciąży na przełomie 2004/2005 roku byłam za zwolnieniu przez ok. 7 m-
cy (problemy z ciążą), potem miałam macierzyński, urlop wypoczynkowy (1,5 m-
ca), następnie wychowawczy, potem wróciłam do pracy na 5 m-cy i teraz planuje
znów iść na zwolnienie na niecałe 3 miesiące i potem na macierzyński. Które
okresy ZUS bierze do wyliczania średniej, bo chyba nie tylko ostatnie 5
miesięcy pracy (czy może bierze te ostatnie 5 m-cy pracy i dzieli na 12,
tylko wtedy pensja na zwoln i macierzyńskim byłaby bardzo niska
Czy na urlopie macierzyńskim potrącane są składki na ubezp. zdrowotne? Czy
pensja jest co do zasady wyższa czy niższa?
P.S. pracuje w tym samym zakładzie pracy na umowę na czas nieokreslony.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
F

takie tam , wyrwane z kontekstu......

"Jednakże przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli
tzw. trzynastki dla nauczycieli, pod uwagę bierze się składniki wynagrodzenia
uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela. Przepisy dotyczące zasad
obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
nauczycieli wymieniają szczegółowo składniki wynagrodzenia, które brane są pod
uwagę przy ustalaniu ich wysokości. W wynagrodzeniu tym uwzględnia się:
wynagrodzenie zasadnicze,
• dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
• odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
wykonywane w dniu wolnym od pracy,
wynagrodzenie za pracę w święto,
• dodatek za uciążliwość pracy.

Wśród tych składników nie wymieniono jednak omawianych tzw. dodatków
socjalnych, czyli zasiłku na zagospodarowanie oraz dodatku wiejskiego i
mieszkaniowego.

W związku z tym, pomimo że są one wypłacane do wynagrodzenia nauczyciela, nie
są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wypłacanego nauczycielom."

Urlop od pracodawcy - 28 dni - na doktorat??
Znalazłam taki przepis w Ustawie o stopniach.. i tak sie zastanawiam jak to rozumiec - czy mi sie tylko wydaje czy w pracy (nie pracuje na uczelni) moge zwrócić sie do pracodawcy o urlop?? Jak Wy to rozumiecie? (Ja chyba myslę, ze to zbyt piekne by było prawdziwe..)

ART.23

"Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym,
przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje,
na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze
dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika
dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium
habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony
rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.
2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1,
przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy."

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas
niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa
do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia
za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej
oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres
niewykonywania pracy.
W praktyce pracodawcy najczęściej wypłacają pracownikom w tym okresie
wynagrodzenie obliczane jak za urlop wypoczynkowy albo ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy."

Wynagr. za nadgodziny - a dodatek za czas urlopu
Mam pewne pytanie dotyczace wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za czas
urlopu, otóż:
Pracownik pracuje w miesiacu 05-2006 w godzinach nadliczbowych, wypełnia
ewidencję czasu pracy za ten okres wskazując pracę w godzinach nadliczbowych.
Pracownik otrzymuje na dzień 30.05.2006 (lista regularna) wypłatę
wynagrodzenia wynikającąego tylko z umowy o pracę, a następnie np. 10.06.2006
listą dodatkową wypłatę za przepracowane nadgodziny(za nadg. w okresie 05-
2006). I teraz w okresie 06-2006 pracownik bierze urlop wypoczynkowy - dla
którego pracodawca wylicza dodatek za czas urlopu ze składników zmiennych,
jednak nie wlicza do podstawy tego dodatku wynagrodzenia za czas nadgodzin
przepracowany w okresie 05-2006, ponieważ tłumaczy się, że zostały one
wypłacone dnia 10-06-2006 - a więc w okresie 06-2006. Mam więc pytanie czy
takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe ? Jak taką sytuacje
interpretować : czy o wliczaniu wynagrodzenia ze składników zmiennych
decyduje faktyczna data wypłaty wynagrodzenia czy data za jaki zostało
wypłacone wynagrodzenie ?

Gość portalu: Neruzo napisał(a):

> 1. Co sie dzieje w sytuacji gdy w czasie calego okresu wypowiedzenia
> jest na L4. czy dostaje za te 2 dni "ekwiwalent" podobnie jak za
> urlop? w KP nic na ten temat nie znalazlem ale skoro za te 2 dni
> nalezy sie wynagrodzenie to czy w momencie gdy tego nie wykorzystamy
> nie powinnno sie dostawac za nie pieniedzy tak jak za
> niewykorzystany urlop?

Nie ma ekwiwalentu. To nie urlop wypoczynkowy. To przywilej do wzięcia "w naturze".

> 2. czy te 2 dni to wyznacza pracodawca kiedy nalezy wykorzystac czy
> samemu sie je wybiera?

Termin trzeba uzgodnić z pracodawcą. Ale jeśli masz urlop, to pamiętaj o 4
dniach na żądanie.

S.

Niech nawet, ale kuda do 90%???
Gość portalu: oleg napisał:

> Nie jestem zdziwiony skrajną oceną prostych z pozoru faktów. Spodziewam się,
że wątek ma tendencję rozwojową.
> >
> 1. Ustalmy co porywnywać. Moim zdaniem pracownika interesuje kwota którą
> otrzymuje w gotówce, pracodawca musi liczyć wszystkie koszty pracy.
******************************************************

Wątek nie zaczynał się od tego, co interesuje PRACOWNIKA, jeno od tego, ILE
PRACOWNIK KOSZTUJE PRACODAWCĘ.

Wczoraj Jeremi Mordasiewicz powiedział telewizorowi, że płaca pracownika
kosztuje go (???) dodatkowo 90 proc.

Twoje wyliczenia pokazują, że alles do kupy obciążenia te wynoszą ok. 21
proc., ale gdzie te proc. 90 (wg. Mordasiewicza), albo choćby 70 (wg.
PRACODAWCY) z forum
*************************************
Ty wyliczsz
> 2. Wynik jest uzależniony od wysokości zarobków (stawka podatkowa +
> ograniczenie składki ZUS po przekroczeniu 2-średnich płac)
> 3. Oto niedokończona lista kosztów związanych z pracą:
> * wynagrodzenie brutto
> * ubezpieczenie emerytalne 9,76%
> * ubezpieczenie rentowe 6,5%
> * ubezpieczenie wypadkowe 1,62%
> * Fundusz Pracy 2,45%
> * Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,08% już podwyżka na 0,15%
> * Urlop wypoczynkowy
> * Fundusz socjalny
> * Chorobowe (do 30 dni w roku)
> * Opieka nad dzieckiem 2 dni w roku
> * Koszty badań lekarskich
> * Koszty szkoleń BHP
> * Koszt prowadzenia dokumentacji co najmniej 10 zł miesięcznie ...
> 4. Płaca minimalna 760 zł. Pracownik otrzymuje na rękę 561,90 zł
> 5. Narzuty płacone przez pracodawcę:
> ubezpieczenie emerytalne 9,76%
> ubezpieczenie rentowe 6,5%
> ubezpieczenie wypadkowe 1,62%
> Fundusz Pracy 2,45%
> Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,08%
> RAZEM 20,41% 760zł X 20,41% = 155,10 zł
>
>
> Koszt pracodawcy (tylko bezpośredni) 760 zł + 155,10 zł = 915,10 zł
> Z tej kwoty pracownik otrzymuje 561,90 zł czyli 61,14%, a państwo z ZUS-em
> 38,86%. I to jest najlepszy dla pracownika wynik. Przy wyższych zarobkach
> udział państwa rośnie.
>
>

Jest to prawda. Proszę przeczytać publikacje:
www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5418
a poniżej przepisy:

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.1)

Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta
nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych
stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10
dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust.
1.
Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma
prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) (37) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art.
10f ust. 1 pkt 2,
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych
lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza
się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. (38) Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od
pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w
roku kalendarzowym.
4. (39) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.

Po pierwsze odszkodowanie przysługuje za skrócenie okresu wypowiedzenia w
przypadku, kiedy awolnienie twoje podpada pod ustawe o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy (art. 10 ustawy z 28.12.1989 r. Dz.U. z 2002r., nr 112, poz 980 z pozn.
zmianami).
Po drugie - okres wypowiedzenia w twoim przypadku wynosi 1 miesiąc, bo
przepracowałeś "co najmniej 6 miesięcy", a nie przepracowałeś "conajmniej 3
lat u danego pracodawcy" (art. 36, par 1, pkt 2 i 3 Kp)
Okres wypowiedzenia nie moze zostac skrócony, bo nie ma z czego być -
skrócenie może nastąpić np z 3 do 1 miesiąca - zatem o odszkodowaniu w ogóle
nie ma mowy. Za okres wypowiedzenia otrzymujesz wynagrodzenie, niezaleznie od
tego czy w tym czasie świadczysz pracę, czy też ze świadczenia pracy jesteś
zwolniony. Możesz w tym czasie wykorzystywać urlop wypoczynkowy - jeśli go nie
wykorzystałeś i za ten urlop pracodawca też wylicza ci odpowiednie
wynagrodzenie (czyli wynagrodzenie za czas urlopu + wynagrodzenie za pozostałą
część miesiąca).
Pozostaje kwestia odprawy - jeżeli jedyna przyczyna wypowiedzenia leżała po
stronie pracodawcy, wtedy pod ustawę o szczególnych warunkach rozwiązywania
stosunków pracy podpadasz i przysługuje odprawa - przed wejściem w życie
noweli lipcowej, zależało to od ogólnego stażu pracy - jeśli jest to ponad 3
lata (łącznie), to chyba będzie to odprawa w wysokości 1-miesięcznego
wynagrodzenia, ale głowy nie dam - trzeba by sprawdzić.

Ps
Może być tak, że wypowiedzenie dostałeś w czasie obowiązywania starej ustawy,
a jego bieg zaczął się już w czasie obowiązywania nowej (np. wypowiedzenie-
pismo datowane w czerwcu br, a okres wypowiedzenia zaczyna sie 1 i kończy 31
lipca) - wtedy stosuje się przepisy korzystniejsze dla pracownika z nowej albo
starej ustawy.

Słyszałam ostatnio mądrą i piękną wypowiedź pani prof. Ewy Łętowskiej o naszym
prawie (zresztą, czy pani profesor kiedykolwiek mówi inaczej, niż mądrze i
pięknie?). Sens wypowiedzi był mniej więcej taki: Polskie prawo jest takie jak
nasza demokracja - młode, niedoświadczone, pełne ambicji i zmuszone do
realizacji zadań o niespotykanej dotąd w historii skali trudności, wynikającej
chociażby z uwzględniania praw człowieka, czy też wymogów stawianych mu przez
ustawodawstwo Unii Europejskiej. Prawda, że mądrze powiedziane?

Ale do rzeczy: Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru, a
tę oblicza się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za
okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało
prawo do zasiłku (art. 36 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U.
Nr 60 poz. 636 z późn. zm.). Zasadą jest, że premie, nagrody i inne składniki
wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe,
z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku
(art. 42 ust 1 wspomnianej ustawy).

Jednakże, od powyższej zasady istnieje wyjątek przewidziany w art. 41. Przy
obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku nie bierze się pod uwagę premii, nagród
itd. jeżeli przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszenia lub
niewypłacania w okresie choroby. Inaczej - jeżeli pracownik otrzymuje owe
premie niezależnie od tego, czy w danym okresie świadczy pracę, czy też
przebywa na zwolnieniu lekarskim, to takich składników nie uwzględnia się do
obliczania wysokości zasiłku. Ten przepis został wprowadzony po to, aby uniknąć
podwójnego premiowania pracownika na zwolnieniu lekarskim (raz - przez
faktyczne wypłacenie premii przez pracodawcę, drugi raz - przez wliczenie
premii do podstawy wymiaru zasiłku).

Stąd całkiem prawdopodobna wydaje mi się sytuacja, którą opisałaś. Ale dla
porządku, poprosiłabym pracodawcę o wyjaśnienia, skąd wzięły się poszczególne
pozycje na pasku wypłaty.

Nie jest mi znany przepis, który uzależniałby prawo do zasiłku opiekuńczego od
stawienia się w pracy na 1 dzień. Nakazywanie pracownikowi określenia swoich
zamiarów co do korzystania z urlopu wychowawczego również nie znajduje podstaw
prawnych. Zwłaszcza, że pracownica, która chce skorzystać w danym roku z urlopu
wychowawczego ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w PEŁNYM WYMIARZE, a nie
w wymiarze proporcjonalnym, jak to się niektórym kadrowym wydaje.

Pozdrawiam,
Paulina

bedac w ciazy mam nizsza pensje??
Witajcie! Zawsze slyszalam, ze bedac na zwolnieniu lekarskim w ciazy dostaje
100% pensji i wlasnie przezylam niemile rozczarowanie. Nie wiem czym to jest
spowodowane, ale moja sytuacja wygladala tak:
pierwsze L4 dostalam na 5 dni w maju, potem 3 dni bylam w pracy i znow L4 na
6 dni. Wrocilam do pracy na 7 dni i znow mialam L4 na 6 dni (to byly
zwolnienia na przemian od internisty i kardiologa, bo mialam problemy z
sercem). Wszystkie L4 byly z zaznaczeniem: ciaza.
Potem bylam w pracy od 8 czerwca do 21 lipca (w tym tygodniowy urlop
wypoczynkowy w czerwcu) i do 22 lipca jestem na L4 od ginekologa i
najprawdopodobniej bede tak do porodu tj. d0 26 grudnia (planowany termin).
W lipcu wynagrodzenie placila mi firma. 33 dni zwolnienia minelo mi 23
sierpnia i chyba do tego dnia wynagrodzenie placi mi firma, a od 23 sierpnia
placi ZUS. I wlasnie dostalam przelew na konto z wynagrodzeniem za sierpien
(rozumiem, ze firma rozlicza sie z ZUS, wiec to juz jest cale wynagrodzenie)
i jest to kwota mniejsza o jakies 200 zl. Nie rozumiem dlaczego. Nie wiem tez
jak sie liczy te przecietne wynagrodzenie z 6 miesiecy poprzedzajacych
powstanie niezdolnosci do pracy z tytulu ciazy: czy wstecz od pierwszego L4
tj.w maju, czy wstecz od lipcowego L4, gdy mam ciaglosc zwolnienia
lekarskiego? Tak czy inaczej, od pazdziernika do sierpnia nie mialam spadkow
wynagrodzenia w firmie, a raczej dostalam w grudniu premie, a w kwietniu -
nagrode jubileuszowa, a wiec jakby nie liczyc tych 6 miesiecy wstecz, to i
tak powinnam miec wynagrodzenie wieksze niz dostawalam. A tu nizsze?
Czy ja cos poplatalam?
Dodatkowo: czy mozecie mi powiedziec o co chodzi z tymi 180 dniami zwolnienia
lekarskiego? I czy to musi byc 180 dni ciurkiem, czy lacznie 180 dni na L4?
Bo jak wyzej pisalam, bylam na krotkich, z przerwami zwolnieniach w maju i
czerwcu. Dopiero od lipca jestem i bede na dlugim zwolnieniu lekarskim, gdzie
ZUS bedzie placil.
Przepraszam, ze tak gmatwam, ale b.kiepsko poruszam sie w tym temacie ((

12 miesiecy w tył z tym że odrzuca sie miesiące w których nie przepracowałaś
ponad połowy czasu pracy( choroba, urlop bezpłatny nie wypoczynkowy!!!), jeśli
niebyło Cie miniej niż połowę to wynagrodzenie uzupełnia się.


Sposób i zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników, wobec których
mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy[1], a zatem i dla pracowników
administracji i obsługi, określa rozporządzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z 8 stycznia 1997 r[2]. wydane w oparciu o delegację zawartą w art.
173 Kodeksu pracy[1].
Przepis art. 172. Kodeksu pracy[1] stanowi, że: "Za czas urlopu pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował".
Natomiast szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia za
czas urlopu zawiera wspomniane przez nas na początku rozporządzenie[2].
Zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia[2] przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop
składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałych
wysokościach takie, jak np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy,
dodatek funkcyjny, dodatek za warunki szkodliwe czy dodatek za palenie w
piecach, uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu
wykorzystywania urlopu, czyli w takich kwotach, jakie pracownik otrzymałby,
gdyby w miesiącu wykorzystania urlopu pracował.

Praktycznie oznacza to, że elementy stałe wynagrodzenia pracownik za czas
urlopu otrzymuje tak, jakby pracował - bez żadnych zmian ani przeliczeń.
składniki zmienne uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w
okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
Gdy wysokości tych składników znacznie się wahają, to składniki te przy
ustalaniu wynagrodzenia urlopowego mogą być uwzględnione w łącznej wysokości
wypłaconej pracownikowi w okresie dłuższym, ale nie przekraczającym 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

REASUMUJĄĆ - JEŚLI PENSJA JEST STAŁA TO DOSTANIESZ TYLE ILE MASZ W UMOWIE,
JEŚLI MASZ NP TAK JAK JA STAŁĄ + PREMIĘ RUCHOMĄ TO OBLICZA SIĘ ŚREDNIĄ Z
OSTANICH 3 MIESIĘCY.

Pozdrawiam YSSSA + 25 t.c. dzidzia

DO KASIULEK11
Wiem, że strasznie męczymy naszego eksperta ale ja się pogubiłam. Rodzę na
dniach (jeszcze styczeń lub początek lutego. Termin 31 styczeń). Idę na
macierzyński, wypoczynkowy, wychowawczy. Mam podobną sytuację jak Anka 1971,
tylko,że mąż nie pracował w 2002 roku.
ANKA1971 napisała
Kiedy należy ubiegać się o zasiłek rodzinny? Po porodzie (mam termin na 7
lutego) mam zamiar iść na urlop macierzyński, następnie na zaległy wypoczynkowy
oraz na cały należny mi tegoroczny urlop i dopiero wtedy na wychowawczy. Dodam
tylko, że w czasie tych wszystkich urlopów dochód mój i męża przekroczy
wymagany limit 504 zł netto na członka rodziny a dopiero na urlopie
wychowawczym nasza sytuacja finansowa zdecydowanie pogorszy się i wtedy nie
będziemy przekraczać tego limitu.
A KASIULEK11 odpisała
O zasiłek rodzinny w Twojej sytuacji ubiegałabym się w marcu. Datego, że
za m-c luty dostaniesz zasiłek macierzyński, który nie jest dochodem, a zatem
Twoj dochod za 2002r. jest dochodem utraconym i jest szansa, że po przeliczeniu
tylko dochodów Twojego męża okaże się że kwalifikujecie się do zasiłku
rodzinnego.Jeśli wówczas zakwalifikujecie się do zas.rodz. to otrzymacie od
marca po 43zł. na Dziecko/ miesięcznie+ 500zł. z tytułu urodzenia/jednorazowo;
natomiast około maja/czerwca, kiedy będzie Ci się kończył macierzyński, udasz
się do opieki społecznej zgłosić że po urlopie wypoczynkowym zamierzasz
wnioskować o wychowawczy - wtedy powiedzą Ci dokładnie (w zależności od
długości wypoczynkowego) kiedy masz się zgłosić żeby dopisac do wniosku
roszczenie o zas,wych.
MOJE PYTANIE BRZMI:
KASIULEK11 poradziła ANCE1971, żeby po porodzie w lutym,o zasiłek rodzinny
ubiegała się w marcu, dlatego ,że za luty otrzyma zasiłek
macierzyński.ZAŁÓŻMY,ŻE ZASIŁEK RODZINNY JEST MI PRZYZNANY TO CO Z URLOPEM
MACIERZYŃSKIM? DALEJ JEST ON WYPŁACANY+ TE 43ZŁ?CZY JAK JA URODZĘ W STYCZNIU TO
JUŻ MOGE SIĘ W LUTYM UBIEGAĆ O ZASIŁEK RODZINNY, CZY LEPIEJ O NIEGO SIĘ STARAĆ
OD MARCA,ŻEBY W RAZIE CZEGO ZASIŁEK MACIERZYŃSKI BYŁ POTEM LICZONY JAKO DOCHÓD
UTRACONY ZA 2002 ROK.CZY DOBRZE ROZUMIEM,ŻE W KWIETNIU OTRZYMAM WTEDY
WYNAGRODZENIE ZA URLOP MACIERZYŃSKI + 43ZŁ ZASIŁKU RODZINNEGO?
Nie wiem,czy dość jasno przedstawiłam o co mi chodzi.
A czym się różni zasiłek macierzyński od urlopu macierzyńskiego?

Wyciąg z karty nauczycieala:

"‘„Art. 69. 
2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny
ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny
przerwy wliczanej do czasu pracy"

Komentarz:
"Suzdorf J. artykuł P Sł.Pracow. 2000/4/1 - t.1
Przerwy w pracy a przerywany czas pracy.

Określenie w kodeksie pracy minimalnej długości przerwy na 15 minut oznacza, po
pierwsze - że przerwa nie może być krótsza niż 15 minut, po drugie - że nie
może być ona dzielona, a zatem nie może się składać np. z dwóch przerw o
łącznej długości 15 minut. Choć wyraźnie nie zostało to określone w kodeksie
pracy, ze względu na przesłanki wprowadzenia 15-minutowej przerwy w pracy
należałoby przyjąć, iż ma ona charakter wypoczynkowy. Powinna być zatem
udzielana niezależnie od innych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy,
których cel - inny niż wypoczynkowy - został wyraźnie określony przez
ustawodawcę. Chodzi tu np. o przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią,
przewidziane w art. 187 kodeksu pracy oraz w art. 69 ust. 2 ustawy - Karta
Nauczyciela."

oraz
" Szymańska M. ABC 2005 stan prawny: 2005.05.01
Komentarz do art.69 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U.03.118.1112), [w:] A. Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-
Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela, Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005,
wyd. IV.

1. Przepis ust. 1 został skreślony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 53, poz. 252), która
weszła w życie z dniem 25 lipca 1992 r. Stanowił on, iż w okresie urlopu
macierzyńskiego wypłaca się nauczycielce wynagrodzenie jak za urlop
wypoczynkowy. Obecnie zasady wypłacania i wysokość zasiłku macierzyńskiego
określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz.
636 z późn. zm.).
2. Przepis ust. 2 daje nauczycielce prawo do jednej godzinnej przerwy w pracy
na karmienie dziecka. Okres przerwy wliczany jest do czasu pracy i nauczycielka
zachowuje za ten okres prawo do wynagrodzenia. Nauczycielce, której czas pracy
jest krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwa nie przysługuje. Przepis ten jest
przepisem szczególnym w stosunku do art. 187 k.p., w związku z czym okres
przerwy nie może być dzielony na części."

Czyli dyrektorka nie ma racji - przerwa na karmienie należy się codziennie.
Pozdrawiam Gośka

kielczow2003 napisał:

> #
>
> Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres
> strajku ? jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
>
> Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako
> rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
>
> Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
> wartości pieniądza.
>
> Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a
> eksportować tylko nadwyżki.
>
> Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
>
> Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki ? bony żywnościowe (do czasu
> opanowania sytuacji na rynku).
>
> Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
>
> #
>
> Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet
> pracujących.
> #
>
> Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziec
> ka.
> #
>
> Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
>
> te spostulaty to mieszanina spolecznej frustracji oraz proby przebicia sie ze
> swoimi tezami co madrzejszych ludzi. To nie jest wojna wydana komunie chociaz
> wielu by to wlasnie tak chcialo widziec

Ladnie manipulujesz "Politologu"

21 postulatów MKS - lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

Postulaty robotników były dla władz trudne do zaakceptowania, bo nie dotyczyły wyłącznie ekonomii. Jako pierwsze żądanie strajkujący postawili zapewnienie im prawa do utworzenia własnej reprezentacji w państwie. Robotnicy chcieli samodzielnie zorganizować się w wolne związki zawodowe, które mogłyby przemawiać do "rządu robotniczo-chłopskiego" w imieniu "ludu pracującego miast i wsi". W ten sposób stawiali w wątpliwość wiarygodność PZPR jako partii, która miała sprawować rządy w imieniu proletariatu.

pl.wikipedia.org/wiki/21_postulatów_MKS

czy należy mi się wynagrodzenie za urlop?
Witam!
Od 8 marca do 15 czerwca pracowałam w agencji pracy tymczasowej.
Zazwyczaj w Piątek dowiadywałam się w które dni i do jakiej firmy
mam pójść w przyszłym tygodniu. Często ustalone tak harmonmogramy
były zmieniane w trakcie tygodnia (np. dzwoniono do mnie że jutro
nie ide dopracy mimo że pierwotnie w grafiku miałam iść, lub
odwrotnie - że jutro ide a miałam mieć wolne). W efekcie czasami
pracowałam 5 dni w tygoniu. czasem 3 ale również wogóle.Suma sumarum
przepracowałam w tym okresie 55 dni. W zależności od firmy różne
były stawki za godzinę pracy lub - w przypadku housekeepingu - była
to stawka za pokój (od posprzątanego pokoju). Pieniądze wypłacała mi
agencja - dostawałam od niej regularnie payslipy.
Gdy znalazłam sobie inną pracę agencja wystawiła mi P45. Mam jednak
wątpliwości co do prawidłowości mojego rozliczenia:
1) Agencja nie zapłaciła mi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Wedłu mnie powinien mi przysługiwać. Nadmieniam, że nie dano mi do
podpisanie żadnego kontraktu, a przeczytalam, że wynagrodzenie za
urlop może być wliczone do stawki godzinowej tylko jeżeli jest to
określone wyraźnie w kontrakcie. Jeżeli mam rację, to czy w tej
sytuacji mogę wystąpić do jakiegoś sądu pracy? Czy to coś kosztuje i
jak się to robi krok po kroku? Niestety nie znam angielskiego więc
bedzie mi raczej trudno. proszę o pomoc.
2) Druga moja wątpliwość dotyczy rozliczenia pracy w housekeepingu
(sprzątanie pokoi hotelkowych). Pacono mi 2,35 Ł za pokój
niezależnie od tego ile czasu zajęło sprzątanie, niezależnie czy
musiałam zmienić pościel czy nie, czy był to 2 pokojowy apartament
czy zwykły dabel. Przed podjęciem pracy była na bezplatnym treningu
gdzie 2 dni po 8 godzin sprzątałam te pokoje za darmo z innym
pracownikiem. Podczas tego "treningu" za 4 godz postrzątałyśmy razem
10 pokoi czyli 5 na osobę. Łatwo policzyć, że w tej sytuacji trudno
zrobić tyle pokoi żeby wyszła minimalna pensja (5,35 ł za godzine).
Niedawno przeczytała, że w takim wypadku pracodawca powinien
wyrównać pensje do najniższej krajowej? Czy to prawda? Co w tej
sytuacji zrobić?
Uprzejmie prosze o odpowiedz i z góry dziękuję.
Małgorzata

Służę i ponizej zamieszczam fragment ustawy:
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U.97.123.776 z późn. zm.
ROZDZIAŁ 4
Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta
nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych
stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10
dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust.

Art. 20. 1.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do
zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1
pkt 2,
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub
usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego
naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza
się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.

PEŁNY TEKST USTAWY w linku www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/1808

Te wolnościowe żądania, które ja uważam za socjalizm:

"7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za
okres strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako
rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a
eksportować tylko nadwyżki.

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie
wewnętrznym.

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub
przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na
wiek.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie
wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną
osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci
kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie
dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. "

i czego mam się douczać?
może to Ty nie masz nawet pojęcia jak brzmiały postulaty?

poza tym związki zawodowe mają tylko i wyłącznie charakter roszczeniowy
i jedynie na rzecz związkowców - zwykli obywatele się nie liczą
wszyscy są równi ale ziązkowcy równiejsi

likwidacja stanowiska-wynagrodzenie-nowe przepisy
Witajcie. Proszę o pomoc w takiej sprawie. W 2008 roku urodziłam dziecko. Po
macierzyńskim rozpoczęłam urlop wypoczynkowy za 2008 r., który przerwałam i
przeszłam na L4. Zwolnienie trwało 6 mcy. Aktualnie jestem na pozostałym
urlopie wypoczynkowym za zeszły rok.

W czasie mojego macierzyńskiego - zlikwidowano w ramach reorganizacji moje
stanowisko - podzielono je na 2 etaty, z czego jeden z nich mi zaproponowano.
Złożyłam wniosek o zmniejszenie etatu, wiec teoretycznie przez 12 mcy jestem
chroniona przed zwolnieniem - zgodnie z obowiązującymi od stycznia br nowymi
przepisami w kodeksie pracy.
Czy ktoś z was jest w stanie udzielić mi prawnej odpowiedzi - czy w takiej
sytuacji pracodawca musi również zastosowac przepis mówiący i tym, że
pracownica wraca na swoje poprzednie stanowisko - a jeśli nie, to na
odpowiadające jego kwalifikacjom - ale ZA TYM SAMYM WYNAGRODZENIEM? O
zwolnieniu z pracy jest mowa konkretnie - 12 mcy ochrony, ale o wynagrodzeniu
już ani słowa. Ktoś mi doradził, że przez ten czas ochrony pracodawca nie moze
mi dac ani wypowiedzenia zmienającego warunki (chyba że samo stanowisko), a na
porozumienie nie nie musze się godzić.
Przepisy są nowe, więc jeszcze nie ma wielu przypadków. Ale może ktoś z was
jest prawnikiem, albo może zasiegnać porady.

prosze o pomoc - czy rzeczywiście mam pelne prawo do zachowania swojego
poprzedniego wynagrodzenia (oczywiście pomniejszonego proporcjonalnie do
zmniejszonego etatu), czy jednak pracodawca może tu zrobić jakiś niekorzystny
dla mnie ruch? Jak się zachować, żeby sobie nie zaszkodzić i nie iść bez sensu
w zaparte?

Z góry dziękuję.Pozdrawiam

PIP WYJAŚNIA

Umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych, do których mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Jest to umowa starannego
działania, której przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania
określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego
zlecenie. W umowie zlecenia brak charakterystycznego dla umowy o
pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego, zaś
wykonującemu zlecenie przysługują jedynie takie uprawnienia, jakie
wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów zlecenia nie mają
zastosowania przepisy kodeksu pracy, lecz kodeksu cywilnego,
wykonawcy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie
jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak umowa
zlecenia wykonywana jest w warunkach podporządkowania, w określonym
miejscu i czasie, osobiście (nie można wykonywania zleconych
czynności powierzyć innej osobie) i odpłatnie, to należy uznać, iż
umowa ta jest faktycznie umową o pracę. Zgodnie bowiem z art. 22
k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Natomiast pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika,
wypłacając mu wynagrodzenie. W takim przypadku mamy więc do
czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy i to bez
względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Przepis ten zakazuje
także zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, która jest
wykonywana w takich właśnie warunkach. Z informacji przekazanych
przez Czytelnika wynika, że w tym konkretnym przypadku w sposobie
wykonania zlecenia można zauważyć cechy właściwe dla stosunku pracy.
Tym samym zarówno po rozwiązaniu umowy, jak i w czasie jej trwania
zleceniobiorca ma prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o
ustalenie istnienia stosunku pracy. Pracownik może żądać zasądzenia
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Witam i spieszę z informacją:

> Czy wówczas urlop oraz okres zwolnienia lekarskiego naliczany jest tak samo
> jak w przypadku umowy zawieranej bezpośrednio z firmą, dla której świadczy sie
> pracę?

To zagadnienie było już poruszane w poprzednich zapytaniach, ale sprecyzuję raz
jeszcze:
URLOP WYPOCZYNKOWY przysługuje każdemu pracownikowi tymczasowemu w wymiarze 2
dni, z dołu po przepracowaniu pełnych 30 dni (miesiąca). W przypadku zwykłej
"umowy o pracę" wymiar różnicuje się na 20 lub 26 dni w roku i jest on
uzależniony od stażu pracy. W przypadku umów tymczasowych 2 dni - są parametrem
stałym.
Wynagrodzenie chorobowe ustalane jest podobnie jak w przypadku "zwykłej" umowy o
pracę, tj. uprawnienia zyskuje się po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego. Po tym okresie można korzystać z kompletu świadczeń.

> Jak częsta jest praktyka podpisywania umów na 1 miesiąc i po wygaśnięciu
> takiej umowy podpisywanie kolejnej na taki sam okres? Jak długo taki
> "proceder" może trawać - tzn. czy trzecia taka umowa nie powinna być już
> zawierana na czas nieokreślony?

Myli Pani dwa pojęcia zatrudnienia na podstawie zwykłej umowy o pracę - gdzie
rzeczywiście trzecia umowa, powinna zgodnie z Kodeksem pracy, być zawierana na
czas nieokreślony.
Umowa o pracę tymczasową (której zapisy reguluje Ustawa o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych)pozwala na podpisywanie nieograniczonej liczby umów (w
tym nawet jedno lub kilkudniowych)w roku. Dlatego postępowanie APT było jak
najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami.

> W jaki sposób naliczane są godziny pracy - tzn. dlaczego podaje się stawki
> godzinowe, a nie wynagrodzenie miesięczne?

Niektóre prace wynagradzane są godzinowo, szczególnie jeśli są to prace
tymczasowe, wówczas bardziej klarowne są zasady współpracy pomiędzy pracownikiem
a agencją. Do wynagrodzenia liczy się iloczyn przepracowanych godzin i ustalonej
stawki. Kodeks pracy zezwala na tę formę zapisu.

Z pozdrowieniami,
k.

Święta prawda wynagrodzenie brutto jest stałe poprostu za czas
nieobecności - urlop wypoczynkowy, choroba itp. nie przysługują
koszty praw autorskich. U nas na uczelni tak to własnie funkcjonuje -
nie zakłada sie z góry że przez 3 miesiące nie ma cię w pracy

Czy pracodawca może jednostronną decyzją zwolnić pracownika w
okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy? Czy
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za ten okres w pełnej
wysokości, obliczone jak za urlop wypoczynkowy?

/.../
Jest regułą, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art.
80 K.p.). pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy regulacje prawa pracy tak
stanowią. Przepisem, który należy zastosować w omawianej sytuacji
jest art. 81 § 1 K.p. Zgodnie z powołaną normą, pracownikowi za
czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a
doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Może to
być wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną, a
jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym
przypadku to wynagrodzenie gwarancyjne nie może być jednak niższe
od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 16 czerwca 2005 r. (sygn. akt I PK 260/04, OSNP
2006/9-10/145). W uzasadnieniu wyjaśniał że: "(...) pracownik
odsunięty od wykonywania pracy (zwolniony z obowiązku świadczenia
pracy) doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących
pracodawcy, który podejmuje decyzję o takim odsunięciu
(zwolnieniu). Sytuację taką reguluje wprost właśnie art. 81 § 1
K.p., nie ma zatem powodu do sięgania przez analogię do przepisów
dotyczących wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy" (...).

Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 z dnia 2007-04-10 nr kolejny 194

§ 6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej "wynagrodzeniem
urlopowym", ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze
stosunku pracy, z wyłączeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego
zadania bądź za określone osiągnięcie,
2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego
przez pracownika przestoju,
3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
8) nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu
udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania
stosunku pracy
- stosując zasady określone w § 7-11.
§ 8. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden
miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uwzględnia się przy ustalaniu
wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
2. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o
których mowa w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu
wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie
nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia urlopu.
§ 9. 1. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez
liczbę dni, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego
została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za
1 dzień pracy przez liczbę dni pracy, jakie by pracownik przepracował w czasie
urlopu wypoczynkowego w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym
go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

I WSZYSTKO JASNE PRAWDA???

....Bez zlosliwosci.....
Kto wobec tego Pana (czytaj Walesy)byl najwiekszym dzialaczem walki o
socjalistyczne postulaty?21 postulatow.Czy je znacie?
Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych
wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej
Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.

Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom
wspomagającym.

Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku,
publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz
udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

Przywrócić do poprzednich praw:

ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z
uczelni za przekonania,

zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana
Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

znieść represje za przekonania.

Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej
poprzez:

podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-
gospodarczej,

umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w
dyskusji nad programem reform.

Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres
strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.

Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako
rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza.

Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a
eksportować tylko nadwyżki
To jest pierwsze 10.